Contacteer Philip

Philip Lepere

Specialisaties
Vastgoed, syndicus, mede-eigendom, onroerend goed, algemeen contractenrecht, zee- en vervoersrecht en handelsrecht.
Over Philip
Philip is expert in onroerend goed, met een voorkeur voor vastgoedmakelaardij, koop-verkoop en huur van onroerende goederen. Stokpaardjes en specialismen zijn ook het algemeen contractenrecht en handelsrecht, in het bijzonder vastgoed- en bouwrecht. Daarnaast blijven vervoer, handelstussenpersonen en distributie duidelijk de voorkeur genieten.

Philip is auteur van verschillende publicaties waaronder:
 • De koop-verkoopovereenkomst, Maklu, 2007;
 • De verplichte controle van elektrische installaties bij verkoop van onroerend goed, T.V.V., 2007;
 • Consumentenbescherming in het kader van de verkoop van onroerend goed. Toepassing van de nieuwe wet op de handelspraktijken, T.V.V., 2004;
 • Kwalificatie van de vastgoedmakelaarsovereenkomst, T.V.V., 2004;
 • Over bezoekerslijsten en het recht op commissie bij verkoop door de eigenaar, CIB-Vastgoedflitsen, 2006;  
 • Het Recht op Commissie bij Verkoop na afloop van de vastgoedmakelaarsopdracht, T.V.V., 2007;
 • Binnenvaartrecht, Mys & Breesch, 2000; 
 • De makelaar, in X., Bestendig Handboek Distributierecht, Kluwer, 2002.
Studies
In 1998 studeerde Philip af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen. In 1999 behaalde hij een bijkomende licentie in de maritieme wetenschappen.

Ervaring
Philip voldeed zijn stage bij kantoor Van Doosselaere, waar zijn werkterrein vooral het zee- en vervoersrecht was. In 2006 richtte Philip zijn eigen kantoor, Lepere Advocaten, op. Na een samenwerking met Lexius Advocaten bouwde hij uiteindelijk in 2014 CGK advocaten mee uit.
Philip is juridisch adviseur bij de Unie van Vastgoedmakelaars, KAVEX en de Vastgoedalliantie en fungeert als redactielid van de Vastgoeddialoog. Hij werd ook benoemd als juridisch assessor bij de Orde van Architecten.

Philip behandelt volgende materies:

Huur
De adviesverleners van CKG advocaten zijn gespecialiseerd in het geven van huur- en verhuuradvies op maat. Iedereen die dergelijk advies nodig heeft ­– huurder, verhuurder, toekomstig (ver)huurder of derde – is welkom. CKG biedt hulp en bijstand bij:
 • opstellen van contracten: eerste hulp bij huurcontracten;
 • voldoen aan huur- en verhuurnormen: nagaan of een huis/thuis normconform is;
 • verhuurproblemen: hopeloze huurders zijn voortaan verleden tijd;
 • huurproblemen: overleg en advies bij onredelijke huurbazen;

Contacteer ons voor meer informatie
Vermogensplanning
Je vermogen structureren, organiseren en overdragen: dat is vermogensplanning. Meer en meer mensen doen hiervoor een beroep op vakkundige begeleiding. Ze willen hoge successierechten vermijden, bij leven goede regelingen met kinderen treffen of hebben nog een andere reden.

Een professionele planning garandeert een goede gemoedsrust. De juridische medewerkers van CKG advocaten helpen bij:
 • regelingen met betrekking tot onroerend goed, in of buiten een vennootschap;
 • opvolging van het familiebedrijf;
 • fiscale optimalisaties;
 • planning van de erfopvolging;
 • successieplanning;
 • gemodaliseerde schenkingen;
 • vermogensbeheer via maatschap of stichting;
 • regelingen middels huwelijkscontracten;
 • pensioenplanning;

Contacteer ons voor meer informatie
Intellectuele eigendom
Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor alle rechten op intellectuele creaties, zoals merken, uitvindingen, muziek, games, software, teksten en foto’s. Een creatie kan door meerdere rechten tegelijkertijd worden beschermd. De bekendste intellectuele eigendomsrechten zijn het merkenrecht, auteursrecht en octrooirecht.

Om de immateriële waarde of het intellectuele eigendom van je onderneming te beschermen, moet je stappen ondernemen. CKG advocaten staat je graag met raad en daad bij en biedt professioneel advies en begeleiding op het vlak van intellectueel eigendom.

Contacteer ons voor meer informatie
Transport en maritiem recht
In de transport- en maritieme sector gelden specifieke regels, procedures en documenten. CKG advocaten biedt deskundig juridisch advies op maat voor lucht-, spoor-, weg- en gecombineerd vervoer. Bovendien beschikken we over een jarenlange expertise op het vlak van maritiem recht (aanvaringen, beslag, bevrachting, arbitrage, averij, scheepsagentuur, enz.). Ook verlenen we bijstand bij eventuele juridische procedures naar aanleiding van specifieke problemen als:
 • afsluiten, uitvoeren en beëindigen van vervoerovereenkomsten;
 • schade aan transportgoederen of -middelen;
 • invorderen van vrachtgelden;
 • schadevergoedingen;
 • beslag;
 • pandrecht;
 • calamiteiten;

Contacteer ons voor meer informatie
Tussenpersoon, vastgoedmakelaar
Het is KB van 6 september 1993 (bescherming beroepstitel en uitoefening beroep vastgoedmakelaar) en de Wet van 11 februari 2013 (organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar) die voorzien dat de bemiddeling bij verkopen,  verhuren en beheren van gebouwen wettelijk is voorbehouden aan erkende vastgoedmakelaars en mensen die deze activiteiten tot hun normale werkzaamheden rekenen.

Een tussenpersoon bemiddelt tussen aanbieders van producten en diensten enerzijds en hun potentiële klanten of afnemers anderzijds. Een vastgoedmakelaar bemiddelt tussen de verkoper of verhuurder van een onroerend goed en dienst potentiële kopers of huurders.

CGK advocaten hebben een jarenlange expertise ten dienste van de verschillende partijen in deze transactie:
 • begeleiden van de vastgoedmakelaars in het naleven van hun wettelijke en deontologische plichten, het afsluiten en opvolgen van contracten, deontologische en tuchtrechtelijke dossiers,...
 • begeleiden van de kopers en verkopers in hun onderhandelingen met betrekking tot die vastgoedtransacties, zowel onderling als in hun relatie met de vastgoedmakelaar.

 

Contacteer ons voor meer informatie
Bijzondere overeenkomsten, distributie, agentuur
Het succes van een onderneming hangt in grote mate af van de organisatie van de verkoopstructuur. Hier beschikt de klant over een veelvoud aan mogelijkheden:
 • Handelsagentuur;
 • Verkoopconcessie;
 • Franchising;
 • Arbeidsovereenkomst met handelsvertegenwoordiger;
 • Makelaarsovereenkomst;
 • Commissieovereenkomst;  
 • Gemengde vormen.
Het is belangrijk om de voor- en nadelen van elke optie af te wegen alvorens een bepaalde richting in te slaan. Dit bespaart je later heel wat kopzorgen. Hulp nodig bij het ontwarren van het juridische kluwen? Vraag dan gerust raad aan CKG advocaten.

Contacteer ons voor meer informatie
Koop en verkoop
Bij de aan- of verkoop van een woning of pand is de makelaar vaak de eerste adviseur. Daarna volgt de ondertekening van de akte bij de notaris. Deze onderneemt de verdere nodige stappen.

Tijdens het proces kunnen (juridische) problemen ontstaan. Een goede voorbereiding is daarom het halve werk. Het is raadzaam om vanaf het begin juridisch advies in te winnen.

Is er toch een conflict of loopt er een procedure? CKG advocaten staat je bij met eerlijk advies op maat.

Contacteer ons voor meer informatie
B2B
Bij invorderingen tussen bedrijven (business to business) bereiken de meeste invorderingsdossiers een positief resultaat via een minnelijk incasso. Indien dit ‘zachte traject’ niet slaagt, kan voor de onbetaalde bedragen een gerechtelijke invordering of een ‘hard traject’ worden gestart.

Voorafgaand aan een gerechtelijk incasso moet een grondige screening van de schuldenaar plaatsvinden. Daarbij gaat het om gegevens als woonplaats, maatschappelijke zetel, solvabiliteitsonderzoek, beslagberichten, enz. De juridische experts van CGK advocaten helpen je graag gedurende de hele gerechtelijke procedure.

Contacteer ons voor meer informatie
B2C
Bij incassodossiers tussen bedrijven en particulieren (business to customer) bestaat de eerste stap uit het sturen van rappels en aanmaningen. Dat kan via alle mogelijke kanalen (brief, e-mail, fax, telefoon, SMS …). Indien geen afdoende reactie volgt, zal men overgaan tot juridische stappen.

CKG advocaten biedt bijstand en advies tijdens het volledige traject. Hierbij houden we steeds rekening met het menselijke aspect. Wij beschikken over een uitgebreide ervaring en kennis op het vlak van minnelijke en juridische incasso’s.

Contacteer ons voor meer informatie
Marktpraktijken
De wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en de consumentenbescherming heeft een dubbel doel:
 1. de concurrentie tussen handelaars op een faire manier laten voeren??
 2. de consument beschermen en gepast informeren.
Het handelsleven kent mede onder Europese invloed heel wat dwingende regels, vaak ten gunste van de consument doch ook in een B2B-context.

Zo dien je de nodige informatie te leveren aan je handelspartner en zeker aan je consument-klanten alvorens je een dienst levert; zo zijn diverse clausules in algemene voorwaarden strikt gereglementeerd in een B2C-contex, …

Anderzijds zijn vroegere verboden praktijken weggevallen of in volle evolutie, denken we maar aan het gezamenlijk aanbod (3 voor de prijs van 2) of de verkoop met verlies.

CGK advocaten houdt u graag op de hoogte.
 

Contacteer ons voor meer informatie

Philip is (mede)auteur van volgende artikels:

 
STS
NIEUW KB REGELT DE SPECIFIEKE VEREISTEN VOOR PRODUCTEN GEBRUIKT IN BOUWSECTOR
Het ministerieel besluit over de opstelling van typevoorschriften voor de bouwsector is thans vervangen door het nieuwe koninklijk besluit van 1 februari 2018 betreffende de statuten en de procedure voor de vaststelling van de Technische Specificaties  dat bepaalt wie het initiatief kan nemen voor het opstellen van een STS, wie er bij het opstellen van een STS moet betrokken worden, wat in een STS moet staan, wat de juridische waarde is van een STS, en in welke mate STS’sen bijgewerkt zijn.
 
NIEUWE REGELS VOOR DE MEDE-EIGENDOM
Op 5 februari 2018 werd het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing gepubliceerd.

a2bbe725-4452-44e0-ae4b-1cc375499c5e
16bf0230-06de-4a37-a65e-a9bae944b5a8
4169c8ae-5a4b-4d34-a1fa-f755107afad4
f146e8eb-15da-436f-9f28-5ccde15cecaf
CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173