Contacteer Marc

Marc Kips

Specialisaties
Commercieel en financieel recht, insolventiedossiers, vennootschapsrecht.
Over Marc
Marc Kips is expert in commerciële en financiële geschillen. Daarnaast behandelt en adviseert hij in insolventiedossiers. Ook vennootschapsrechtelijke dossiers en contracten behoren tot zijn specialisatiegebieden.
Studies
In 1991 behaalde Marc zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 1995 voegde hij daar een bijzondere licentie vennootschapsrecht aan toe. Daarnaast behaalde hij in 1993 ook een graduaat in de fiscale wetenschappen aan de EHSAL.


Ervaring
In 1993 trad Marc toe tot de Balie te Antwerpen. Hij is lid van de raad van de orde en is afgevaardigde in de Orde van Vlaamse Balies. In 1997 richtte hij samen met Arn Calewaert en Isabel Goris een eigen advocatenkantoor op. Daaruit kwam in 2014 CGK advocaten voort.
In 1998 werd Marc door de Rechtbank van Koophandel aangesteld als curator en vereffenaar. Hij is plaatsvervangend rechter bij dezelfde rechtbank en lid van de administratieve kamer van het VDT en de VTV.

Marc behandelt volgende materies:

Bestuursaansprakelijkheid
Schuldeisers worden steeds mondiger. Bestuurders worden meer en meer aangesproken voor schulden van de vennootschap. Waar ligt de bewijslast en wat moet er bewezen worden om van aansprakelijkheid te kunnen spreken? Wat is de eventuele schade en waar ligt het oorzakelijk verband?

Als bestuurder kan je aansprakelijkheid oplopen ten aanzien van de vennootschap én ten aanzien van derden. CKG advocaten helpt je graag verder met alle algemene en bijzondere vragen.

Contacteer ons voor meer informatie
Conflicten tussen aandeelhouders en bestuurders
Als er binnen een vennootschap conflicten ontstaan en de verstandhouding tussen aandeelhouders of bestuurders ver te zoeken is, is actie vereist. De wet voorziet meerdere mogelijkheden om op te treden. Aandeelhouders beschikken over bepaalde rechten die ze kunnen gebruiken om op een snelle manier een oplossing te zoeken.
 
In het belang van de vennootschap en de aandeelhouder zelf is het cruciaal om snel, sterk en solide op te treden. Preventie, rectificatie en herstel zijn sleutelbegrippen binnen de CKG-filosofie.  

Contacteer ons voor meer informatie
Fusies en overnames
Bij fusies, overnames of strategische samenwerkingen komt heel wat kijken. Hoe kan een ondernemer zijn activiteit of vennootschap overdragen? Hoe komen synergieën tussen ondernemingen tot stand? Wat zijn de juridische risico’s en valkuilen?
 
Er zijn verschillende oplossingen op maat. CKG advocaten geeft advies en aanbevelingen om de juridische risico’s tot een minimum te beperken. Bovendien kan je rekenen op bijstand gedurende het volledige overgangstraject

Contacteer ons voor meer informatie
Fiscaliteit, erfbelasting, schenkbelasting en registratiebelasting
Als je een erfenis krijgt, is de kans groot dat je erfbelasting moet betalen. Hetzelfde geldt voor schenkingen en schenkbelasting. Natuurlijk gelden er vrijstellingsregels. Maar hoe gaat dat precies in het werk?

CKG advocaten is expert in de complexe materie van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht en verdeelrecht (schenkingsrechten of successierechten). De deskundigen verschaffen duidelijkheid in de wirwar van regeltjes en procedures en verlenen deskundig fiscaal en juridisch advies. Dat gebeurt eventueel in samenspraak met de boekhouder, belastingadviseur of notaris.

Vermogensplanning
Je vermogen structureren, organiseren en overdragen: dat is vermogensplanning. Meer en meer mensen doen hiervoor een beroep op vakkundige begeleiding. Ze willen hoge successierechten vermijden, bij leven goede regelingen met kinderen treffen of hebben nog een andere reden.

Een professionele planning garandeert een goede gemoedsrust. De juridische medewerkers van CKG advocaten helpen bij:
 • regelingen met betrekking tot onroerend goed, in of buiten een vennootschap;
 • opvolging van het familiebedrijf;
 • fiscale optimalisaties;
 • planning van de erfopvolging;
 • successieplanning;
 • gemodaliseerde schenkingen;
 • vermogensbeheer via maatschap of stichting;
 • regelingen middels huwelijkscontracten;
 • pensioenplanning;

Contacteer ons voor meer informatie
Concurrentie
Concurrentie- en mededingingsrecht zijn belangrijke componenten binnen de juridische dienstverlening van CKG advocaten. Wij helpen graag bij:
 • het opstellen van strategieën en posities van vennootschappen inzake concurrentierecht en concurrenten;
 • risico-inschattingen en -analyses;  
 • het analyseren van de technische, economische en juridische aspecten en implicaties van projecten en zakenvoorstellen;
 • het opstellen van adviezen in het kader van het EG-concurrentierecht en de reglementeringen m.b.t. de interne markt;

Contacteer ons voor meer informatie
Ondernemingen in moeilijkheden: WCO, faillissementen
CKG advocaten beantwoordt onder meer de volgende vragen:
 • Wat zijn de rechten van schuldeisers en hoe kunnen zij die afdwingen?
 • Hoe kunnen schuldeisers bij een WCO (wet op de continuïteit van de onderneming) of een faillissement voor hun rechten opkomen?
 • Hoe kan een onderneming tijdelijke problemen het hoofd bieden en eventueel herstructureren in een structuur die haar even rust geeft?
 • Is er een schuldeiser "in de opschorting" of een "buitengewoon schuldeiser"?
 • Is een schuldeiser partij in een WCO?

Contacteer ons voor meer informatie
Collectieve schuldenregeling
Mensen met ernstige financiële problemen bevinden zich soms in een situatie waarin het verder afbetalen van de schulden onmogelijk is geworden (door ziekte, werkloosheid, echtscheiding, …). Een gespecialiseerd jurist van CKG advocaten verzorgt dan van opstart tot afhandeling alle contacten met schuldeisers en rechtbank.

De positie van de schuldbemiddelaar is uitermate belangrijk: hij is de spilfiguur en moet over een uitgebreide juridische kennis beschikken. De wetgever stelt dat deze rol slechts aan bepaalde beroepsgroepen, waaronder advocaten, is voorbehouden. 

Contacteer ons voor meer informatie
Ontbinding en vereffening van vennootschappen
Een vennootschap kan om verschillende redenen worden ontbonden: slechte economische vooruitzichten, een herstructurering, onenigheid tussen de aandeelhouders of vennoten, enz. In bepaalde gevallen is de algemene vergadering verplicht zich over de mogelijke ontbinding uit te spreken.

Als een aantal voorwaarden vervuld zijn, kunnen ontbinding en vereffening in één akte gebeuren. Vaak vallen deze twee echter niet samen. Maak het beste van een slechte situatie en laat je gedurende het hele proces door een expert van CKG advocaten bijstaan. 


Marc is (mede)auteur van volgende artikels:

 
PAND - EIGENDOMSVOORBEHOUD - WCO - BUITENGEWOON SCHULDEISER - GERECHTELIJKE REORGANISATIE - AANPASSING OPNAME IN DE LIJST VAN SCHULDEISERS
In deze vernieuwde wet wordt het toepassingsgebied van insolventieprocedures (faillissement, gerechtelijke reorganisatie) uitgebreid naar alle ondernemingen, inclusief vrije beroepen, maar ook feitelijke verenigingen die een "uitkeringsdoel" hebben aan hun leden. Dit begrip komt ook terug in het voorontwerp van het nieuwe wetboek vennootschappen.
 
HET FINANCIEEL PLAN IN HET VOORONTWERP VAN WET OP DE INVOERING VAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Minister van Justitie, Koen Geens, deelde enige tijd geleden aan de Raad van State een voorontwerp van wet tot invoering van een wetboek vennootschappen en verenigingen in.

Deze wet zou het vennootschapsrecht actualiseren en de verenigingen mee incorporeren in één tekst. Het voorontwerp is enerzijds een coördinatie, maar bevat ook veel nieuwigheden. Enige overlast die eigenlijk ondermeer sedert de afschaffing van aandelen aan toonder geen nut meer had, wordt terecht afgeschaft. Nieuwe structuren die actueel zijn en de economische realiteit volgen worden gecodificeerd.
 
BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID
VOORONTWERP VAN WET OP DE INVOERING VAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In het bestaande wetboek vennootschappen wordt de bestuurdersaansprakelijkheid geregeld in een aantal artikels. Zo is er de aansprakelijkheid van zaakvoerders en bestuurders voor inbreuken op de vennootschapswet of de statuten, de aansprakelijkheid naar gemeen recht voor de bestuurders en de aansprakelijkheden van bestuurders, dagelijkse bestuurders en feitelijke bestuurders voor kennelijke fouten die bijgedragen hebben tot het faillissement. 

d3981f14-8db9-4ecd-adf8-594ea55b0749
891bd0e6-f750-4d8b-a19f-c54b1e19e947
adb58b79-1978-432c-a2af-1b4d47dc1829
c77c6264-48c4-42c7-a1cd-b2ef05899a3e
CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173