Contacteer Isabel

Isabel Goris

Specialisaties
Commerciële en burgerlijke contracten, burgerlijke en handelszaken, collectieve schuldenregeling (schuldbemiddeling), bewindvoering.
Over Isabel
Isabel Goris levert advies en bijstand met betrekking tot diverse commerciële en burgerlijke contracten en marktpraktijken. Ze is erkend bemiddelaar in handels- en burgerlijke  zaken. Ze oefent diverse gerechtelijke mandaten uit en is bovendien plaatsvervangend vrederechter. Sinds 1/1/2016 is ze ombudsvrouw voor de Vlaamse advocatuur.
Studies
In 1990 behaalde Isabel haar diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent. Het daaropvolgende jaar vulde ze dit aan met een bijzondere licentie in het Europees Gemeenschapsrecht. Datzelfde jaar trad zij toe tot de balie van Antwerpen.

Ervaring
In 1997 richtte Isabel samen met haar huidige vennoot Marc Kips de bvba Calewaert, Goris en Kips advocaten op. Daaruit kwam in 2014 CGK advocaten voort.

Isabel behandelt volgende materies:

Zelfstandige samenwerkingsovereenkomsten
Ondernemingen doen vaak een beroep op externe bijstand van zelfstandige consultants of bestuurders. Hoe ziet zo’n contract of samenwerkingsovereenkomst eruit? Wat kan je erin terugvinden?  Waarop moet je letten?
 
De inhoud van dergelijke overeenkomsten verdient bijzondere aandacht. Denk maar aan aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden van consultants of medewerkers. Afhankelijk van de aard van de samenwerking zal je meer clausules moeten toevoegen (niet-concurrentiebeding, niet-afwervingsbeding, afspraken omtrent eigendomsrechten, enz.). Doe dus steeds best een beroep op een expert van CKG advocaten.

Contacteer ons voor meer informatie
Bewindvoering en buitengerechtelijke lastgeving
Sommige mensen kunnen door omstandigheden – ouderdom, ziekte,... - hun goederen niet adequaat beheren. In die gevallen kan een bewindvoering of een buitengerechtelijke lastgeving georganiseerd worden.

Met bewindvoering of buitengerechtelijke lastgeving wil men de financiële belangen van de betrokkene beschermen en behartigen. Bovendien wil men misbruik van zijn/haar situatie voorkomen. CKG combineert deskundigheid met klantgerichtheid. We beogen een beheer dat op de noden van de betrokkene is afgestemd en laten inspraak en overleg toe.

Contacteer ons voor meer informatie
Vermogensplanning
Je vermogen structureren, organiseren en overdragen: dat is vermogensplanning. Meer en meer mensen doen hiervoor een beroep op vakkundige begeleiding. Ze willen hoge successierechten vermijden, bij leven goede regelingen met kinderen treffen of hebben nog een andere reden.

Een professionele planning garandeert een goede gemoedsrust. De juridische medewerkers van CKG advocaten helpen bij:
 • regelingen met betrekking tot onroerend goed, in of buiten een vennootschap;
 • opvolging van het familiebedrijf;
 • fiscale optimalisaties;
 • planning van de erfopvolging;
 • successieplanning;
 • gemodaliseerde schenkingen;
 • vermogensbeheer via maatschap of stichting;
 • regelingen middels huwelijkscontracten;
 • pensioenplanning;

Contacteer ons voor meer informatie
Intellectuele eigendom
Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor alle rechten op intellectuele creaties, zoals merken, uitvindingen, muziek, games, software, teksten en foto’s. Een creatie kan door meerdere rechten tegelijkertijd worden beschermd. De bekendste intellectuele eigendomsrechten zijn het merkenrecht, auteursrecht en octrooirecht.

Om de immateriële waarde of het intellectuele eigendom van je onderneming te beschermen, moet je stappen ondernemen. CKG advocaten staat je graag met raad en daad bij en biedt professioneel advies en begeleiding op het vlak van intellectueel eigendom.

Contacteer ons voor meer informatie
Bijzondere overeenkomsten, distributie, agentuur
Het succes van een onderneming hangt in grote mate af van de organisatie van de verkoopstructuur. Hier beschikt de klant over een veelvoud aan mogelijkheden:
 • Handelsagentuur;
 • Verkoopconcessie;
 • Franchising;
 • Arbeidsovereenkomst met handelsvertegenwoordiger;
 • Makelaarsovereenkomst;
 • Commissieovereenkomst;  
 • Gemengde vormen.
Het is belangrijk om de voor- en nadelen van elke optie af te wegen alvorens een bepaalde richting in te slaan. Dit bespaart je later heel wat kopzorgen. Hulp nodig bij het ontwarren van het juridische kluwen? Vraag dan gerust raad aan CKG advocaten.

Contacteer ons voor meer informatie
Collectieve schuldenregeling
Mensen met ernstige financiële problemen bevinden zich soms in een situatie waarin het verder afbetalen van de schulden onmogelijk is geworden (door ziekte, werkloosheid, echtscheiding, …). Een gespecialiseerd jurist van CKG advocaten verzorgt dan van opstart tot afhandeling alle contacten met schuldeisers en rechtbank.

De positie van de schuldbemiddelaar is uitermate belangrijk: hij is de spilfiguur en moet over een uitgebreide juridische kennis beschikken. De wetgever stelt dat deze rol slechts aan bepaalde beroepsgroepen, waaronder advocaten, is voorbehouden. 

Contacteer ons voor meer informatie
Bemiddeling
Bemiddeling is één van de mogelijke alternatieven voor een gerechtelijke procedure. Hierbij proberen partijen in een geschil via een neutrale persoon, de bemiddelaar, tot een niet-gerechtelijk en voor iedereen aanvaardbaar akkoord te komen. Dat gebeurt in een strikt vertrouwelijke sfeer.

Een rechtszaak is vaak duur, lang en heeft een onzekere uitkomst. Bovendien leidt dit bij familieconflicten vaak tot een onherstelbare breuk. Bemiddeling door een bemiddelaar/mediator van CKG advocaten is een constructieve en vreedzame oplossing die voor iedereen voordelig is.

Contacteer ons voor meer informatie
B2B
Bij invorderingen tussen bedrijven (business to business) bereiken de meeste invorderingsdossiers een positief resultaat via een minnelijk incasso. Indien dit ‘zachte traject’ niet slaagt, kan voor de onbetaalde bedragen een gerechtelijke invordering of een ‘hard traject’ worden gestart.

Voorafgaand aan een gerechtelijk incasso moet een grondige screening van de schuldenaar plaatsvinden. Daarbij gaat het om gegevens als woonplaats, maatschappelijke zetel, solvabiliteitsonderzoek, beslagberichten, enz. De juridische experts van CGK advocaten helpen je graag gedurende de hele gerechtelijke procedure.

Contacteer ons voor meer informatie
B2C
Bij incassodossiers tussen bedrijven en particulieren (business to customer) bestaat de eerste stap uit het sturen van rappels en aanmaningen. Dat kan via alle mogelijke kanalen (brief, e-mail, fax, telefoon, SMS …). Indien geen afdoende reactie volgt, zal men overgaan tot juridische stappen.

CKG advocaten biedt bijstand en advies tijdens het volledige traject. Hierbij houden we steeds rekening met het menselijke aspect. Wij beschikken over een uitgebreide ervaring en kennis op het vlak van minnelijke en juridische incasso’s.

Contacteer ons voor meer informatie
Marktpraktijken
De wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en de consumentenbescherming heeft een dubbel doel:
 1. de concurrentie tussen handelaars op een faire manier laten voeren??
 2. de consument beschermen en gepast informeren.
Het handelsleven kent mede onder Europese invloed heel wat dwingende regels, vaak ten gunste van de consument doch ook in een B2B-context.

Zo dien je de nodige informatie te leveren aan je handelspartner en zeker aan je consument-klanten alvorens je een dienst levert; zo zijn diverse clausules in algemene voorwaarden strikt gereglementeerd in een B2C-contex, …

Anderzijds zijn vroegere verboden praktijken weggevallen of in volle evolutie, denken we maar aan het gezamenlijk aanbod (3 voor de prijs van 2) of de verkoop met verlies.

CGK advocaten houdt u graag op de hoogte.
 

Contacteer ons voor meer informatie

Isabel is (mede)auteur van volgende artikels:

Nieuwe zekerheden voor schuldeisers – het nieuwe pand
De “nieuwe” pandwet dateert reeds van 2013 en is uiteindelijk in werking getreden op 01.01.2018. De wet versterkt 3 reeds bestaande zekerheden voor schuldeisers zodat deze werkbaarder worden en meer gewicht hebben in de praktijk : het registerpand, het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht.
HOE INVORDEREN – gerechtelijk of buitengerechtelijk ?
Geconfronteerd met slechte betalers, diende een onderneming zich tot 02.07.2016 naar de rechtbank te begeven om een vonnis te verkrijgen. Indien ingebrekestellingen geen soelaas boden, kon immers enkel een gerechtelijk optreden een procedure van tenuitvoerlegging door de gerechtsdeurwaarder mogelijk maken.
 
B2C en mededinging nu ook van toepassing op KMO’s.
Dienen uw algemene voorwaarden aangepast te worden aan de nieuwe wet van 04.04.2019?
Hoogstwaarschijnlijk heeft u reeds iets opgevangen over de wet van 04.04.2019, zijnde de wet “houdende de wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen” (B.S. 24.05.2019).

5f3118be-e19a-4628-bc01-8210c730200e
9e37c7b8-5cd9-4ddc-ba54-b108d3f017f7
98c0ca76-fa52-44e7-a779-2cc33d9a7564
5ab70d73-3ef2-4dfd-801e-3eb417c5f82d
CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173