STS

NIEUW KB REGELT DE SPECIFIEKE VEREISTEN VOOR PRODUCTEN GEBRUIKT IN BOUWSECTOR

De STS zijn het resultaat van een samenwerking tussen alle bouwprofessionelen en bevatten de goedgekeurde kwalitatieve en dimensionale regels die de basis moeten vormen voor toekomstige bestekken. Hierbij wordt bovendien ook gelet op de verbetering van de kwaliteit van de producten.
De STS (‘Spécifications techniques Unifiées/Eengemaakte technische specificaties’) leveren een specifieke bijdrage voor de realisatie van bouwwerken volgens de regels van de kunst en goed vakmanschap. Deze referentiedocumenten, met normatief en/of duidend karakter, zijn in de eerste plaats bestemd voor de cliënten, zijnde de voorschrijvers en ontwerpers en, rechtstreeks of onrechtstreeks, de bouwheer die dankzij de STS op neutrale wijze gebruiksgeschikte producten en systemen kan (laten) voorschrijven.
De STS vervullen een belangrijke functie bij de bescherming van de eindgebruiker. Dit is met name het geval wanneer de STS ook eisen opleggen over de technische bekwaamheden van de uitvoerders. Ze worden gemaakt op basis van initiatieven van de bouwactoren, onder toezicht van de Technische Commissie Bouw (TCB), en gepubliceerd door de dienst Voorschriften in de Bouw.
De STS ontslaan de ontwerpers, de kopers en de verkopers niet van hun aansprakelijkheid (art. 4). Zij behelzen geen waarborg van de overheid, noch van de opstellers van de STS. Zij verlenen de verkrijger geen alleenrecht op de vervaardiging of op de verkoop.
Het artikel 2 van dit nieuwe KB kadert het beoogde statuut van de STS op nauwkeurige wijze: “De STS zijn publiekelijk beschikbare referentiedocumenten, welke opgesteld worden op basis van een consensus tussen alle, voor desbetreffend technisch onderwerp, belanghebbende partijen in de bouwsector vermeld in artikel 7, § 2. De STS kunnen op zich verwijzingsdocumenten zijn, dan wel leidraden op basis waarvan voorschriften voor de realisatie van bouwwerken opgesteld kunnen worden. De eisen opgenomen in de STS zijn verantwoordbaar en proportioneel met de risico’s die ze afdekken en zijn dusdanig geformuleerd dat de bewijsvoering aangaande de conformiteit op een efficiënte wijze kan gebeuren.
Naleving van een STS of van bepaalde elementen uit een STS is op zich geen verplichting (art. 3), maar een reglementaire, administratieve of contractuele bepaling kan de naleving van de STS verplicht maken. Naleving van een STS kan ook opgelegd worden in het bestek van de werken.
Voor een lijst van de STS in voorbereiding en de gepubliceerde STS kan u terecht op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

551bf89b-d944-4cba-a9dd-2f166cfe6d3e
aa0e6102-5b89-4b7e-bda2-7ea8cf75a756
2e6c862e-f222-422b-8e74-23a3fd862d0a