PAND - EIGENDOMSVOORBEHOUD - WCO - BUITENGEWOON SCHULDEISER - GERECHTELIJKE REORGANISATIE - AANPASSING OPNAME IN DE LIJST VAN SCHULDEISERS

1. Algemeen

Insolventie van Ondernemingen (ondermeer de oude Wet Continuïteit Ondernemingen) staat nu in BOEK XX van het Wetboek Economisch recht, en is ingevoegd bij wet van 11.8.2017 (B.S. 11.9.2017) en treedt in werking op 1.5.2018.

In deze wet wordt het toepassingsgebied van insolventieprocedures (faillissement, gerechtelijke reorganisatie) uitgebreid naar alle ondernemingen, inclusief vrije beroepen, maar ook feitelijke verenigingen die een "uitkeringsdoel" hebben aan hun leden. Dit begrip komt ook terug in het voorontwerp van het nieuwe wetboek vennootschappen.

Er zijn nog enkele andere aanpassingen aan het oude insolventierecht in de wet opgenomen, zoals ondermeer dat hoofdelijk aansprakelijke vennoten van vennootschappen niet automatisch mee failliet worden verklaard zoals tot nu het geval is voor de werkende vennoten van de GCV en de VOF.

Samen met de Pandwet (Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake van 11.7.2013) en de diverse uitvoeringsbesluiten ervan, alsook de inrichting van het Pandregister brengt dit voor schuldeisers wel belangrijke wijzigingen teweeg, en dat in hun belang.

2.  Pand en Eigendomsvoorbehoud

Zo kan een pand gevestigd worden op alle goederen, zowel lichamelijk als onlichamelijk, en is het niet meer nodig goederen af te geven aan de pandhouder. Het pandregister lost tegenstelbaarheden op. Over het pand zelf volgt een andere bijdrage.

In die zelfde wet van 11.7.2013 werd ook het eigendomsvoorbehoud herschreven. Het geldt op roerende goederen, nu ook wanneer deze geïncorporeerd werden. Het beding van eigendomsvoorbehoud dient nog uitsluitend schriftelijk te bestaan voorafgaand aan levering van de goederen. Om het te laten gelden op goederen die "geïncorporeerd" worden dient het te worden geregistreerd in het pandregister.

Ten aanzien van faillissementen werd artikel 101 Faill.W. afgeschaft. Goederen kunnen dus ten allen tijde, indien ze nog in het bezit zijn van de schuldenaar, én indien ze werden verkocht onder eigendomsvoorbehoud , worden teruggevorderd. Indien de goederen zij  geïncorporeerd dan slaat het eigendomsvoorbehoud op het totale goed waarin de incorporatie gebeurde, evenwel ten belope van de gezekerde vordering. Werden de goederen verder verkocht dan slaat het eigendomsvoorbehoud op de vordering op de derde aan wie werd verkocht.

3. Buitengewoon schuldeiser - eigenaar

Wat in de praktijk evenwel weinig voorkomt, is dat leveranciers van ondernemingen die leveren onder een eigendomsvoorbehoud, dat ook toepassen, of er melding van maken in een insolventieprocedure, zoals een gerechtelijke reorganisatie bij collectief akkoord (het vroegere portaal II van de WCO).

Die leveranciers maken veelal geen gebruik van het feit dat zij door het eigendomsvoorbehoud op de goederen die ze leverden aan de schuldenaar, een buitengewoon schuldeiser in de opschorting zijn. En buitengewone schuldeisers in een Gerechtelijke reorganisatie dienen geen schuldvermindering te ondergaan op de vorderingen die ze hebben voor leveringen met eigendomsvoorbehoud.

Zij dienen door de schuldenaar dan ook opgenomen te worden in de lijst van buitengewone schuldeisers.
Is de vordering niet correct opgenomen in de lijst van de schuldeisers door de schuldenaar in de gerechtelijke reorganisatie -  dat geldt ook altijd voor gewone vorderingen - dan zal de schuldeiser zijn opname op de juiste plaats moeten afdwingen. Voor de nieuwe insolventiewet gold een termijn van 14 dagen voorafgaand aan de stemming in geval van een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord. De nieuwe wet bepaalt dat een schuldeiser de betwisting van de opname door de schuldenaar nu uiterlijk een maand voorafgaand aan de stemming dient te vragen voor de rechtbank en dit bij verzoekschrift op tegenspraak.
 
Marc KIPS
Partner
cgkadvocaten

be7ff3a1-3742-461b-bf0a-7babc8290fa5
59181544-5d84-4d2c-ad02-4aa25ed6900b
a1463e98-bc39-4584-a88c-09812fe5de49
CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173