HOE INVORDEREN – gerechtelijk of buitengerechtelijk ?

Geconfronteerd met slechte betalers, diende een onderneming zich tot 02.07.2016 naar de rechtbank te begeven om een vonnis te verkrijgen. Indien ingebrekestellingen geen soelaas boden, kon immers enkel een gerechtelijk optreden een procedure van tenuitvoerlegging door de gerechtsdeurwaarder mogelijk maken.Sinds 02.07.2016 is een vereenvoudigde, administratieve procedure in werking getreden, de Invordering Onbetwiste Geldschulden (IOS) via aanmaning door de gerechtsdeurwaarder. Voorwaarde is wel dat de slechte betaler is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen en dat uw schuldvordering niet betwist is. Na evaluatie door een advocaat, zendt de gerechtsdeurwaarder een formele aanmaning en, bij gebrek aan reactie, een maand later een proces-verbaal van niet-betwisting. Dit pv kan worden uitvoerbaar verklaard, waarna een tenuitvoerleggingsprocedure kan starten.

In haar arrest van 12.10.2017 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat de IOS-procedure niet verplicht is; maw. de schuldeiser heeft voor een onbetwiste B2B-schuldvordering de keuze tussen de klassieke procedure via dagvaarding of de IOS-procedure.

Keuzemogelijkheid geeft soms keuzestress : voor welke aanpak best kiezen ?
De voordelen van de klassieke procedure zijn de bijkomende sommen die men kan vorderen : schadebeding, intresten en een rechtsplegingsvergoeding. Op deze wijze worden de bijkomende kosten die u heeft dienen te dragen voor de invordering grotendeels vergoed.

De voordelen van de IOS-procedure zijn de snelheid en de mogelijkheid om de gerechtelijke vakantie te overbruggen. Oordeelt u pas eind juni dat een schuldenaar u al te lang aan het lijntje houdt, hoeft u niet tot september te wachten om verdere aktie te ondernemen.

De IOS-procedure kan ook voordelig zijn voor aanzienlijke vorderingen, waarvan het schadebeding à 10% hoger ligt dan het plafond van de rechtbank, vermeerderd met de rechtsplegingsvergoeding. Vele rechtbanken herleiden een schadebeding niet alleen tot 10% doch plafonneren het ook tot een bedrag, bv maximum 2.500,00 €. Dit plafond doet zich bij de IOS-procedure niet voor.

De keuze tussen de klassieke en de IOS-procedure vereist dus maatwerk, waarbij wij graag per dossier nagaan welke voor u de meest voordelige weg is.

Voor meer informatie, contacteer Isabel Goris

a1bd5c6c-12c1-44fd-8284-ce26b19e28dd
01422a17-1b26-4064-97c7-36a032c7e4bd
6b0c2119-1e6c-4f37-9924-4bfbc89c460f
CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173