Artikels

display
Aanpassing loonbedragen Arbeidsovereenkomstenwet
In de Arbeidsovereenkomstenwet staan jaarloongrenzen geformuleerd voor het al of niet kunnen toepassen van:
  • een scholingsbeding
  • een concurrentiebeding
  • een scheidsrechtelijk beding
in de arbeidsovereenkomst.
 
Ook de lengte van een opzeggingstermijn is soms afhankelijk van een loongrens.
 
Deze loongrenzen worden jaarlijks aangepast.
Onlangs werden in het Belgisch Staatsblad de nieuwe jaarloongrenzen voor 2019 bekendgemaakt.
Kortere opzeggingstermijnen: 6 maanden anciënniteit
Bij de wet op het eenheidsstatuut werden geharmoniseerde opzeggingstermijnen ingevoerd voor zowel arbeiders als bedienden.

Hierbij werd de proefperiode afgeschaft. 
 
Gegevensbescherming, Privacy en GDPR
U zal ongetwijfeld al over de “GDPR” of Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben gehoord. Diverse organisaties maken publiciteit met seminaries.
Maar wat is het, en wat betekent het concreet voor Uw onderneming/organisatie ?
NIEUWE REGELS VOOR DE MEDE-EIGENDOM
Op 5 februari 2018 werd het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing gepubliceerd.
Nieuwe zekerheden voor schuldeisers – het nieuwe pand
De “nieuwe” pandwet dateert reeds van 2013 en is uiteindelijk in werking getreden op 01.01.2018. De wet versterkt 3 reeds bestaande zekerheden voor schuldeisers zodat deze werkbaarder worden en meer gewicht hebben in de praktijk : het registerpand, het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht.
Beschermingsconstructies in vennootschappen en afdwingbaarheid
STS
NIEUW KB REGELT DE SPECIFIEKE VEREISTEN VOOR PRODUCTEN GEBRUIKT IN BOUWSECTOR
Het ministerieel besluit over de opstelling van typevoorschriften voor de bouwsector is thans vervangen door het nieuwe koninklijk besluit van 1 februari 2018 betreffende de statuten en de procedure voor de vaststelling van de Technische Specificaties  dat bepaalt wie het initiatief kan nemen voor het opstellen van een STS, wie er bij het opstellen van een STS moet betrokken worden, wat in een STS moet staan, wat de juridische waarde is van een STS, en in welke mate STS’sen bijgewerkt zijn.
HOE INVORDEREN – gerechtelijk of buitengerechtelijk ?
Geconfronteerd met slechte betalers, diende een onderneming zich tot 02.07.2016 naar de rechtbank te begeven om een vonnis te verkrijgen. Indien ingebrekestellingen geen soelaas boden, kon immers enkel een gerechtelijk optreden een procedure van tenuitvoerlegging door de gerechtsdeurwaarder mogelijk maken.
HET FINANCIEEL PLAN IN HET VOORONTWERP VAN WET OP DE INVOERING VAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Minister van Justitie, Koen Geens, deelde enige tijd geleden aan de Raad van State een voorontwerp van wet tot invoering van een wetboek vennootschappen en verenigingen in.

Deze wet zou het vennootschapsrecht actualiseren en de verenigingen mee incorporeren in één tekst. Het voorontwerp is enerzijds een coördinatie, maar bevat ook veel nieuwigheden. Enige overlast die eigenlijk ondermeer sedert de afschaffing van aandelen aan toonder geen nut meer had, wordt terecht afgeschaft. Nieuwe structuren die actueel zijn en de economische realiteit volgen worden gecodificeerd.
KAN DE KOPER VAN EEN ONROEREND GOED DE HUURDER ZOMAAR BUITEN ZETTEN?
Zeer regelmatig stellen kopers van een verhuurd onroerend goed de vraag of en hoe zij de zittende huurder zo spoedig mogelijk kunnen opzeggen. Maar hoe zit dat nu juist in mekaar?
 
BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID
VOORONTWERP VAN WET OP DE INVOERING VAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In het bestaande wetboek vennootschappen wordt de bestuurdersaansprakelijkheid geregeld in een aantal artikels. Zo is er de aansprakelijkheid van zaakvoerders en bestuurders voor inbreuken op de vennootschapswet of de statuten, de aansprakelijkheid naar gemeen recht voor de bestuurders en de aansprakelijkheden van bestuurders, dagelijkse bestuurders en feitelijke bestuurders voor kennelijke fouten die bijgedragen hebben tot het faillissement. 
PAND - EIGENDOMSVOORBEHOUD - WCO - BUITENGEWOON SCHULDEISER - GERECHTELIJKE REORGANISATIE - AANPASSING OPNAME IN DE LIJST VAN SCHULDEISERS
In deze vernieuwde wet wordt het toepassingsgebied van insolventieprocedures (faillissement, gerechtelijke reorganisatie) uitgebreid naar alle ondernemingen, inclusief vrije beroepen, maar ook feitelijke verenigingen die een "uitkeringsdoel" hebben aan hun leden. Dit begrip komt ook terug in het voorontwerp van het nieuwe wetboek vennootschappen.
display
a6d73fd7-d652-47f0-bd7f-482592ddbb68
d3194d1a-868b-49cd-b402-3d9e4e021246
9c54fee7-4c36-4f21-83ec-13859bd8df76
                       CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
                                           Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173