Artikels   

display
Opzeggingstermijnen geschorst tijdens tijdelijke werkloosheid corona
De wet waarbij de opzeggingstermijnen worden geschorst tijdens tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wegens corona is gepubliceerd (Wet 15 juni 2020, Belgisch Staatsblad 22 juni 2001).

Ze trad in werking vanaf 22 juni 2020.

Het geldt enkel wanneer de werkgever de werknemer opzegt. Bij opzegging door de werknemer, gegeven voor of tijdens de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst wegens corona, loopt de opzeggingstermijn gewoon verder tijdens die periode.
Is de corona-crisis een reden om bescherming te vragen tegen uw schuldeisers en een WCO te overwegen?
Indien uw onderneming getroffen is door de crisis, en daardoor haar marges en omzet zag dalen, dan kan het zijn dat de continuïteit van uw onderneming in gevaar komt. En dat is een voorwaarde om te kunnen genieten van de bescherming van de WCO.
 
Corona: bijzonder ouderschapsverlof
N.a.v. de coronacrisis zal de regering een bijzonder ouderschapsverlof invoeren. Dit is op 2 mei goedgekeurd. Het is een tijdelijke regeling van afwezigheid van het werk, wat ouders moet toelaten om in de maanden mei en juni opvang van de kinderen en werk beter te combineren. 
Update - Coronavirus: welke zijn de te nemen maatregelen voor een werkgever, welke ondersteuning biedt de overheid?
Het Coronavirus raast, en de kans bestaat dat ook uw onderneming en werknemers worden aangetast.
Hierna vindt u de mogelijks te ondernemen maatregelen en de ondersteunende middelen van de overheid.
NIEUWE REGELS VOOR DE MEDE-EIGENDOM
Op 5 februari 2018 werd het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing gepubliceerd.
Ontslag en opzegging
Lijst opzeggingstermijnen te respecteren door werkgever en werknemer
Voor ontslagen en opzegging betekend vanaf 1 mei 2018 gelden kortere opzeggingstermijnen  voor werknemers met geringe anciënniteit tot 6 maanden. Eén en ander werd ingevoerd ter compensatie van het “proefbeding”, dat afgeschaft werd bij invoering van het eenheidsstatuut sedert 1 januari 2014.
B2C en mededinging nu ook van toepassing op KMO’s.
Dienen uw algemene voorwaarden aangepast te worden aan de nieuwe wet van 04.04.2019?
Hoogstwaarschijnlijk heeft u reeds iets opgevangen over de wet van 04.04.2019, zijnde de wet “houdende de wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen” (B.S. 24.05.2019).
STS
NIEUW KB REGELT DE SPECIFIEKE VEREISTEN VOOR PRODUCTEN GEBRUIKT IN BOUWSECTOR
Het ministerieel besluit over de opstelling van typevoorschriften voor de bouwsector is thans vervangen door het nieuwe koninklijk besluit van 1 februari 2018 betreffende de statuten en de procedure voor de vaststelling van de Technische Specificaties  dat bepaalt wie het initiatief kan nemen voor het opstellen van een STS, wie er bij het opstellen van een STS moet betrokken worden, wat in een STS moet staan, wat de juridische waarde is van een STS, en in welke mate STS’sen bijgewerkt zijn.
HET FINANCIEEL PLAN IN HET VOORONTWERP VAN WET OP DE INVOERING VAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Minister van Justitie, Koen Geens, deelde enige tijd geleden aan de Raad van State een voorontwerp van wet tot invoering van een wetboek vennootschappen en verenigingen in.

Deze wet zou het vennootschapsrecht actualiseren en de verenigingen mee incorporeren in één tekst. Het voorontwerp is enerzijds een coördinatie, maar bevat ook veel nieuwigheden. Enige overlast die eigenlijk ondermeer sedert de afschaffing van aandelen aan toonder geen nut meer had, wordt terecht afgeschaft. Nieuwe structuren die actueel zijn en de economische realiteit volgen worden gecodificeerd.
Uitstel betaling RSZ-bijdragen ten gevolge van corona
Een van de steunmaatregelen die de regering uitwerkt, is de mogelijkheid van uitstel van betaling van sociale zekerheidsbijdragen voor de getroffen bedrijven. Reeds in de recente “instructies aan de ondernemingen” heeft de RSZ toegelicht hoe deze mogelijkheid van uitstel er zal uitzien. (https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-betalingen)
Dit wordt hierna toegelicht.
BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID
VOORONTWERP VAN WET OP DE INVOERING VAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In het bestaande wetboek vennootschappen wordt de bestuurdersaansprakelijkheid geregeld in een aantal artikels. Zo is er de aansprakelijkheid van zaakvoerders en bestuurders voor inbreuken op de vennootschapswet of de statuten, de aansprakelijkheid naar gemeen recht voor de bestuurders en de aansprakelijkheden van bestuurders, dagelijkse bestuurders en feitelijke bestuurders voor kennelijke fouten die bijgedragen hebben tot het faillissement. 
PAND - EIGENDOMSVOORBEHOUD - WCO - BUITENGEWOON SCHULDEISER - GERECHTELIJKE REORGANISATIE - AANPASSING OPNAME IN DE LIJST VAN SCHULDEISERS
In deze vernieuwde wet wordt het toepassingsgebied van insolventieprocedures (faillissement, gerechtelijke reorganisatie) uitgebreid naar alle ondernemingen, inclusief vrije beroepen, maar ook feitelijke verenigingen die een "uitkeringsdoel" hebben aan hun leden. Dit begrip komt ook terug in het voorontwerp van het nieuwe wetboek vennootschappen.
Tijdelijke werkloosheid: vereenvoudigde “Corona-procedure”
Gezien de  enorme toename van het aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid, is de aanvraagprocedure, tijdelijk, drastisch vereenvoudigd.

Elke tijdelijke werkloosheid ten gevolge van corona, wordt beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dit geldt retroactief vanaf 13 maart 2020 tot 5 april. De kans is groot dat dit verlengd wordt tot einde juni.

De vereenvoudigde tijdelijke werkloosheid overmacht, kan een gedeeltelijke werkloosheid zijn of een volledige tijdelijke werkloosheid.
Gegevensbescherming, Privacy en GDPR
U zal ongetwijfeld al over de “GDPR” of Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben gehoord. Diverse organisaties maken publiciteit met seminaries.
Maar wat is het, en wat betekent het concreet voor Uw onderneming/organisatie ?
HOE INVORDEREN – gerechtelijk of buitengerechtelijk ?
Geconfronteerd met slechte betalers, diende een onderneming zich tot 02.07.2016 naar de rechtbank te begeven om een vonnis te verkrijgen. Indien ingebrekestellingen geen soelaas boden, kon immers enkel een gerechtelijk optreden een procedure van tenuitvoerlegging door de gerechtsdeurwaarder mogelijk maken.
Nieuwe zekerheden voor schuldeisers – het nieuwe pand
De “nieuwe” pandwet dateert reeds van 2013 en is uiteindelijk in werking getreden op 01.01.2018. De wet versterkt 3 reeds bestaande zekerheden voor schuldeisers zodat deze werkbaarder worden en meer gewicht hebben in de praktijk : het registerpand, het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht.
display
9bdb4d9c-9371-4fe5-88ff-60291f996ebd
dfdb79aa-4b88-4215-8637-a6be305fb309
c8d0bb02-0b72-4c1f-af36-2e68e9c4d0d4
CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173